jQuery UI API 类别 - 选择器(Selectors)

API 描述 也属于类别
:data() Selector 选择数据已存储在指定的键下的元素。 UI 核心(UI Core)
:focusable Selector 选择可被聚焦的元素。 UI 核心(UI Core)
:tabbable Selector 选择用户可通过 tab 键聚焦的元素。 UI 核心(UI Core)